Personel Daire Başkanlığı

Akademik-Mevzuat

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (MÜLGA)

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No:2)

Üst Kademe Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No:3)

Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No:10)

 

KANUNLAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

3483 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (KISMEN MÜLGA)

 

YÖNETMELİKLER

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Doçentlik Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Doğum Yardımı Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Lisans Üstü Öğrenim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Üniversitelerde AkademikTeşkilat Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

Yükseköğretim Genel Tebliğleri

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:1) (Mülga)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:3)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:4)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:5)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6)

Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ

Kamu Persolinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

İşveren Uygulama Tebliği

 

 

USUL VE ESASLAR

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar

 

DİĞER

 

YÖK 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

 

YÖK 5'lik Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

 

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi

 

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu

 

 

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.