Personel Daire Başkanlığı

Akademik-Mevzuat

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

KANUNLAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

3483 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

 

YÖNETMELİKLER

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğum Yardımı Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Üniversitelerde AkademikTeşkilat Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

GENEL TEBLİĞLER

Yükseköğretim Genel Tebliğleri

 

USUL VE ESASLAR

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

DİĞER

 

Fiili ve İtibari Hizmet Süresi Zammı

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.