Personel Daire Başkanlığı

İdari-Mevzuat

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

190 sayılı Genel Kadro Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

KANUNLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

3483 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseöğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişkliği Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğum Yardımı Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

İşveren Uygulama Tebliği

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

USUL VE ESASLAR

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

DİĞER

 

Fiili ve İtibari Hizmet Süresi Zammı

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.